Is Amazon Australia a threat to the pharmaceutical industry?

Is Amazon Australia a threat to the pharmaceutical industry?